CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
 • Nghị định 91/2010/NĐ-CP

  quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/08/2010] [Hiệu lực: 10/10/2010]
 • Quyết định 53/2010/QĐ-TTg

  quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/08/2010] [Hiệu lực: 15/10/2010]
 • Luật 51/2010/QH12

  Luật Người khuyết tật.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/06/2010] [Hiệu lực: 01/01/2011]
 • Thông tư 26/2010/TT-BLĐTBXH

  về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2007 về hướng dẫn tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/09/2010] [Hiệu lực: 28/10/2010]
 • Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/08/2010] [Hiệu lực: 02/10/2010]
 • Quyết định 67/2010/QĐ-TTg

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/10/2010] [Hiệu lực: 25/12/2010]
 • Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT

  sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-LĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2007 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/09/2010] [Hiệu lực: 25/10/2010]
 • Quyết định 1504/QĐ-TTg

  về việc sửa đổi một số nội dung tại Điều 3 Quyết định số 166/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn và các tổ chức tham gia Dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/08/2010] [Hiệu lực: 18/08/2010]
 • Lệnh 10/2010/L-CTN

  về việc công bố Luật.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/06/2010] [Hiệu lực: 29/06/2010]
 • Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/08/2010] [Hiệu lực: 26/09/2010]
 • Chỉ thị 1752/CT-TTg

  về việc tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/09/2010] [Hiệu lực: 21/09/2010]