Văn bản thuộc loại 'Đính chính'
 • Đính chính 1346/BCA-C61

  Thông tư số 11/2013/TT- BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/04/2013] [Hiệu lực: 10/04/2013]
 • Đính chính 1500/TTg-PL

  về việc đính chính văn bản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/09/2013] [Hiệu lực: 25/09/2013]
 • Đính chính 199/BYT-YDCT

  về việc đính chính Thông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/01/2012] [Hiệu lực: 15/02/2012]
 • Đính chính 260/ĐC-TTg

  đính chính Chỉ thị số 192/ CT-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/02/2011] [Hiệu lực: 22/02/2011]
 • Đính chính 2900/ĐC-BTNMT

  Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/08/2012] [Hiệu lực: 15/08/2012]
 • Đính chính 3046/ĐC-BTNMT

  Thông tư số 35/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 28/08/2012] [Hiệu lực: 28/08/2012]
 • Đính chính 4610/ĐC-BTNMT

  đính chính Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/11/2010] [Hiệu lực: 11/11/2010]
 • Đính chính 764/BYT-DP

  về việc đính chính Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/02/2012] [Hiệu lực: 21/02/2012]
 • Đính chính 79/CP-KGVX

  về việc đính chính Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/06/2011] [Hiệu lực: 13/06/2011]
 • Đính chính 8584/BYT-ATTP

  về việc thông báo đính chính khoản 3 Điều 13, Thông tư số 16/2012/TT-BYTT ngày 22/10/2012.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/12/2012] [Hiệu lực: 17/12/2012]