Văn bản thuộc loại 'Chỉ thị'
 • Chỉ thị 01/CT-TTg

  về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]
 • Chỉ thị 01/CT-TTg

  về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013).

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/01/2013] [Hiệu lực: 10/01/2013]
 • Chỉ thị 01/CT-TTg

  về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/01/2016] [Hiệu lực: ]
 • Chỉ thị 01/CT-TTg

  về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/01/2015] [Hiệu lực: 09/01/2015]
 • Chỉ thị 01/CT-TTg

  về việc triển khai thi hành Luật đất đai.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/01/2014] [Hiệu lực: 22/01/2014]
 • Chỉ thị 02/CT-TTg

  về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/02/2015] [Hiệu lực: 14/02/2015]
 • Chỉ thị 02/CT-TTg

  về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/01/2013] [Hiệu lực: 22/01/2013]
 • Chỉ thị 02/CT-TTg

  về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]
 • Chỉ thị 03/CT-TTg

  về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/03/2015] [Hiệu lực: ]
 • Chỉ thị 03/CT-TTg

  về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/02/2014] [Hiệu lực: 20/02/2014]
 • Chỉ thị 03/CT-TTg

  về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/01/2012] [Hiệu lực: 17/01/2012]
 • Chỉ thị 03/CT-TTg

  về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/01/2017] [Hiệu lực: 25/01/2017]
 • Chỉ thị 04/CT-NHNN

  về việc phân loại nợ đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xử lý nợ xấu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/09/2013] [Hiệu lực: 17/09/2013]