Văn bản được ban hành bởi 'Các Bộ, cơ quan ngang Bộ'
 • Thông tư 36/2016/TT-BGTVT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/11/2016] [Hiệu lực: 28/06/2017]
 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT

  hợp nhất Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải để cung ứng dịch vụ thông tin duyên hải.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 02/03/2017] [Hiệu lực: 02/03/2017]
 • Thông tư 08/2017/TT-BGTVT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo động và chỉ báo trên tàu biển, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 1, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng trên tàu biển và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/03/2017] [Hiệu lực: 01/09/2017]
 • Thông tư 16/2016/TT-BTNMT

  ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 11/07/2016] [Hiệu lực: 01/09/2016]
 • Thông tư 08/2016/TT-BKHCN

  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/04/2016] [Hiệu lực: 10/06/2016]
 • Thông tư 23/2016/TT-BGTVT

  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống quản lý hành hải tàu biển.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/09/2016] [Hiệu lực: 15/10/2016]
 • Thông tư 01/2016/TT-UBDT

  quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2016] [Hiệu lực: 28/11/2016]
 • Thông tư 161/2016/TT-BQP

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/10/2016] [Hiệu lực: 09/12/2016]
 • Thông tư 33/2016/TT-BTNMT

  ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/11/2016] [Hiệu lực: 22/12/2016]
 • Thông tư 304/2016/TT-BTC

  ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/11/2016] [Hiệu lực: 01/01/2017]
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHĐT

  hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/12/2016] [Hiệu lực: 06/02/2017]
 • Thông tư 40/2016/TT-BCT

  ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/12/2016] [Hiệu lực: 15/02/2017]
 • Thông tư 49/2015/TT-BNNPTNT

  hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/12/2015] [Hiệu lực: 15/02/2016]