Trong tháng 2 năm 2017
 • Quyết định 01/2017/QĐ-KTNN

  ban hành Quy định trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/02/2017] [Hiệu lực: 10/04/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT

  hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/02/2017] [Hiệu lực: 02/04/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BLĐTBXH

  quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 02/02/2017] [Hiệu lực: 19/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BTNMT

  quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/02/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BTTTT

  ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/02/2017] [Hiệu lực: 02/04/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BXD

  hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/02/2017] [Hiệu lực: 01/04/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-NHNN

  ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/02/2017] [Hiệu lực: 23/03/2017]
 • Thông báo 02/2017/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công hàm trao đổi về khoản ODA vốn vay cho Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ 7 tài khóa 2016 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/02/2017] [Hiệu lực: ]
 • Thông tư 02/2017/TT-BCT

  quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/02/2017] [Hiệu lực: 27/03/2017]
 • Thông tư 02/2017/TT-BLĐTBXH

  hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/02/2017] [Hiệu lực: 06/04/2017]
 • Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT

  sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/02/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]
 • Thông báo 03/2017/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công hàm trao đổi liên quan đến hợp tác viện trợ không hoàn lại cung cấp trang thiết bị góp phần tăng cường năng lực đảm bảo an toàn giao thông đường thủy giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/02/2017] [Hiệu lực: ]
 • Thông tư 03/2017/TT-BNNPTNT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/02/2017] [Hiệu lực: 13/08/2017]