Văn bản mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Chỉ thị 27/CT-TTg

  về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/08/2014] [Hiệu lực: 25/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị quyết 63/NQ-CP

  về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triền của doanh nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/08/2014] [Hiệu lực: 25/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1497/QĐ-TTg

  về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương trong mùa lũ hàng năm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/08/2014] [Hiệu lực: 25/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 82/2014/NĐ-CP

  ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/08/2014] [Hiệu lực: 15/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 2098/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/08/2014] [Hiệu lực: 22/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2099/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/08/2014] [Hiệu lực: 22/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2100/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/08/2014] [Hiệu lực: 22/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1469/QĐ-TTg

  phê duyệt Quy hoạch tống thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/08/2014] [Hiệu lực: 22/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD

  hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ vê việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đấy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ ĐBSCL.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/08/2014] [Hiệu lực: 20/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD

  hợp nhất Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/08/2014] [Hiệu lực: 20/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1462/QĐ-TTg

  về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh trong mùa lũ hàng năm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/08/2014] [Hiệu lực: 21/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị quyết 61/NQ-CP

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/08/2014] [Hiệu lực: 21/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]