Văn bản mới nhất
 • Quyết định 2137/QĐ-TTg

  về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 27/11/2014]
 • Thông tư 63/2014/TT-BCA-A81

  quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Ban Kinh tế Trung ương.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Thông báo 76/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Anh và Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thông tin liên lạc Nha Trang".

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT

  quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Nghị định 113/2014/NĐ-CP

  về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Nghị định 114/2014/NĐ-CP

  quy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Thông tư 17/2014/TT-BTTTT

  quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 26/11/2014]
 • Quyết định 66/2014/QĐ-TTg

  về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]
 • Thông báo 75/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ về việc thành lập Hiệp hội Đường sắt Mê Công mở rộng (Memorandum of Understanding for the Establishment of the Greater Mekong Railway Association)".

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]
 • Văn bản hợp nhất 30/VBHN-NHNN

  hợp nhất Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]
 • Quyết định 76/QĐ-BCĐGTVT

  kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]
 • Thông báo 77/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về việc bảo tồn và tôn tạo các nhóm Tháp tại Di sản văn hóa thế giới khu Di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam".

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]
 • Thông báo 78/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước I-xra-en về hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật".

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/11/2014]