Văn bản mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 2449/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/09/2014] [Hiệu lực: 29/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2450/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/09/2014] [Hiệu lực: 29/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2409/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/09/2014] [Hiệu lực: 26/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2410/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/09/2014] [Hiệu lực: 26/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2411/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/09/2014] [Hiệu lực: 26/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 88/2014/NĐ-CP

  quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/09/2014] [Hiệu lực: 15/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Thông tư 32/2014/TT-BGDĐT

  quy định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/09/2014] [Hiệu lực: 10/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC

  hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 25/09/2014] [Hiệu lực: 27/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Thông tư 130/2014/TT-BQP

  hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/09/2014] [Hiệu lực: 12/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN

  hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/09/2014] [Hiệu lực: 08/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 1696/QĐ-TTg

  về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/09/2014] [Hiệu lực: 23/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 87/2014/NĐ-CP

  quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2014] [Hiệu lực: 10/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]