Văn bản mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 31/VBHN-BNNPTNT

  hợp nhất Quyết đinh về cơ chế, chính sách hỗ trơ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/10/2014] [Hiệu lực: 30/12/2012] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 4406/QĐ-BGDĐT

  về việc đính chính Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/10/2014] [Hiệu lực: 09/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 92/2014/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng l0 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 08/10/2014] [Hiệu lực: 01/12/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 28/VBHN-NHNN

  hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 08/10/2014] [Hiệu lực: 08/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1821/QĐ-TTg

  phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và đê điều hệ thống sông Đáy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/10/2014] [Hiệu lực: 07/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông báo 70/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Va-nu-a-tu về hợp tác kỹ thuật và phát triển".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/10/2014] [Hiệu lực: 06/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông báo 71/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định về dẫn độ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 07/10/2014] [Hiệu lực: 07/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông tư 13/2014/TT-BTTTT

  quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2014] [Hiệu lực: 25/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 56/2014/QĐ-TTg

  về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2014] [Hiệu lực: 01/12/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 2529/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2014] [Hiệu lực: 06/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2530/QĐ-CTN

  về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2014] [Hiệu lực: 06/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2531/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2014] [Hiệu lực: 06/10/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]